Thiền Sư Trung Hoa

Số Thức Tự Nghe Pháp
001_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
002_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
003_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
004_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
005_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
006_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
007_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
008_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
009_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
010_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
011_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
012_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
013_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
014_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
015_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
016_ThienSuTrungHoa-tap1.mp3 Nghe Pháp
017_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
018_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
019_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
020_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
021_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
023_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
024_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
025_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
026_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
027_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
028_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
029_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
030_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
031_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
033_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
034_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
035_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
036_ThienSuTrungHoa-tap2.mp3 Nghe Pháp
037_ThienSuTrungHoa-tap3.mp3 Nghe Pháp
038_ThienSuTrungHoa-tap3.mp3 Nghe Pháp
039_ThienSuTrungHoa-tap3.mp3 Nghe Pháp
Số Thức Tự Nghe Pháp
01-00-tsHanhTu.mp3 Nghe Pháp
01-01a-tsHanhTu.mp3 Nghe Pháp
02-01a1-tsHoaiNhuong.mp3 Nghe Pháp
02-01a2-tsHoaiNhuong.mp3 Nghe Pháp
02-01b-tsHoaiNhuong.mp3 Nghe Pháp
03-01-tsHuyenGiac.mp3 Nghe Pháp
03-02-tsHuyenGiac.mp3 Nghe Pháp
04-01b-tsBonTinh.mp3 Nghe Pháp
04-02a1-tsBonTinh.mp3 Nghe Pháp
05-02a2-QSHueTrung.mp3 Nghe Pháp
05-02b1-QSHueTrung.mp3 Nghe Pháp
06-02b2-tsThanHoi.mp3 Nghe Pháp
06-02b3-tsThanHoi.mp3 Nghe Pháp
06-03a1-tsThanHoi.mp3 Nghe Pháp
07-03a2-tsHyThien.mp3 Nghe Pháp
07-03b1-tsHyThien.mp3 Nghe Pháp
08-03b2-tsDaoNhat.mp3 Nghe Pháp
08-04a-tsDaoNhat.mp3 Nghe Pháp
08-04b1-tsDaoNhat.mp3 Nghe Pháp
09-04b2-tsDuyNghiem.mp3 Nghe Pháp
09-05a1-tsDuyNghiem.mp3 Nghe Pháp
10-05a2-tsThienNhien.mp3 Nghe Pháp
10-05b1-tsThienNhien.mp3 Nghe Pháp
11-05b206a1-tsDaoNgo.mp3 Nghe Pháp
12-06a2-tsBaoThong.mp3 Nghe Pháp
13-06a3-tsHoaiHai.mp3 Nghe Pháp
13-06b-tsHoaiHai.mp3 Nghe Pháp
13-07a-tsHoaiHai.mp3 Nghe Pháp
13-07b1-tsHoaiHai.mp3 Nghe Pháp
14-07b2-tsPhoNguyen.mp3 Nghe Pháp
14-08a1-tsPhoNguyen.mp3 Nghe Pháp
15-08a2-tsHueHai.mp3 Nghe Pháp
15-08b1-tsHueHai.mp3 Nghe Pháp
16-08b209a1-tsDangAnPhong.mp3 Nghe Pháp
17-09a2-tsHueTang.mp3 Nghe Pháp
18-09a3-tsTriTang.mp3 Nghe Pháp
19-09a4-tsTriThuong.mp3 Nghe Pháp
19-09b1-tsTriThuong.mp3 Nghe Pháp
20-09b2-tsPhapThuong.mp3 Nghe Pháp
21-09b3-tsVoNghiep.mp3 Nghe Pháp
21-10a1-tsVoNghiep.mp3 Nghe Pháp
22-10a2-tsDaoNgo.mp3 Nghe Pháp
23-10a3-tsLinhMac.mp3 Nghe Pháp
24-10a4-tsDuyKhoan.mp3 Nghe Pháp
25-10a5-tsNhuHoi.mp3 Nghe Pháp
26-10a6-tsBaoTriet.mp3 Nghe Pháp
27-10a710b1-tsTeAn.mp3 Nghe Pháp
28-10b2-cusiLongUan.mp3 Nghe Pháp
28-10b3-ThegianSu.mp3 Nghe Pháp
29-10b4-tsDamThanh.mp3 Nghe Pháp
29-11a1-tsDamThanh.mp3 Nghe Pháp
30-11a2-tsVienTri.mp3 Nghe Pháp
31-11a3-tsDucThanh.mp3 Nghe Pháp
32-11a4.11b1-sadiCao.mp3 Nghe Pháp
33-11b2-tsVoHoc.mp3 Nghe Pháp
34-11b3-tsNghiaTrung.mp3 Nghe Pháp
35-11b4-tsLinhHuu.mp3 Nghe Pháp
35-12a1-tsLinhHuu.mp3 Nghe Pháp
36-12a2-tsHyVan.mp3 Nghe Pháp
36-12b1-tsHyVan.mp3 Nghe Pháp
37-12b2-tsDaiAn.mp3 Nghe Pháp
38-12b3-tsThanTan.mp3 Nghe Pháp
39-12b4-tsVoNgonThong.mp3 Nghe Pháp
40-12b5-tsHoangBien.mp3 Nghe Pháp
41-12b6.13a1-tsTriChon.mp3 Nghe Pháp
42-13a2-tsCanhSam.mp3 Nghe Pháp
43-13a3-tsTungTham.mp3 Nghe Pháp
44-13a4-tsSungTin.mp3 Nghe Pháp
Số Thức Tự Nghe Pháp
01-01a-ts.LuongGioi.mp3 Nghe Pháp
01-01b1-ts.LuongGioi.mp3 Nghe Pháp
01-01b2-ts.LuongGioi.mp3 Nghe Pháp
01-02a-ts.LuongGioi.mp3 Nghe Pháp
01-02b1-ts.LuongGioi.mp3 Nghe Pháp
02-02b2.03a1-ts.TangMat.mp3 Nghe Pháp
03-03a2-ts.KhanhChu.mp3 Nghe Pháp
04-03a3.03b1-ts.DaiDong.mp3 Nghe Pháp
05-03b2.04a1-ts.ThienHoi.mp3 Nghe Pháp
06-04a2-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
06-04b-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
06-05a1-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
06-05a2-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
06-05b-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
06-06a1-ts.NghiaHuyen.mp3 Nghe Pháp
07-06a2.06b1-ts.TranTonTuc.mp3 Nghe Pháp
08-06b2-ts.HueTich.mp3 Nghe Pháp
08-07a-ts.HueTich.mp3 Nghe Pháp
08-07b1-ts.HueTich.mp3 Nghe Pháp
09-07b2-ts.TriNhan.mp3 Nghe Pháp
10-07b3-ts.ThuongThong.mp3 Nghe Pháp
11-07b4.08a1-niLieuNhien.mp3 Nghe Pháp
12-08a2-ts.TuyenGiam.mp3 Nghe Pháp
12-08b-ts.TuyenGiam.mp3 Nghe Pháp
12-09a1-ts.TuyenGiam.mp3 Nghe Pháp
13-09a2-ts.BonTich.mp3 Nghe Pháp
13-09b-ts.BonTich.mp3 Nghe Pháp
13-10a1-ts.BonTich.mp3 Nghe Pháp
14-10a2-ts.DaoUng.mp3 Nghe Pháp
14-10b1-ts.DaoUng.mp3 Nghe Pháp
15-10b2.11a1-ts.TonTuong.mp3 Nghe Pháp
16-11a2-ts.HueNhien.mp3 Nghe Pháp
17-11a3-HTDaiGiac.mp3 Nghe Pháp
18-11a4-ts.VanHy.mp3 Nghe Pháp
19-11a5-ts.QuangDung.mp3 Nghe Pháp
20-11a6.11b1-ts.ToanKhoat.mp3 Nghe Pháp
21-11b2-ts.NghiaTon.mp3 Nghe Pháp
21-12a1-ts.NghiaTon.mp3 Nghe Pháp
Số Thức Tự Nghe Pháp
22-12a2-ts.HuyenNgo.mp3 Nghe Pháp
23-12a3.12b1-tsTungChi.mp3 Nghe Pháp
24-12b2-ts.XuChon.mp3 Nghe Pháp
25-12b3-ts.HueNgung.mp3 Nghe Pháp
26-12b4-ts.ToanPho.mp3 Nghe Pháp
27-12b5-ts.HueThanh.mp3 Nghe Pháp
28-12b6.13a1-ts.SuNhan.mp3 Nghe Pháp
29-13a2-ts.TongNhat.mp3 Nghe Pháp
29-13b1-ts.TongNhat.mp3 Nghe Pháp
30-13b2-ts.HueLang.mp3 Nghe Pháp
30-14a1-ts.HueLang.mp3 Nghe Pháp
31-14a2-ts.VanYen.mp3 Nghe Pháp
31-14b1-ts.VanYen.mp3 Nghe Pháp
32-14b2-ts.TriTinh.mp3 Nghe Pháp
33-14b3-ts.HanhNhon.mp3 Nghe Pháp
34-14b4-ts.DienChieu.mp3 Nghe Pháp
34-15a1-ts.DienChieu.mp3 Nghe Pháp
35-15a2-ts.ThanhNhuong.mp3 Nghe Pháp
36-15a3-ts.PhapMan.mp3 Nghe Pháp
37-15a4-ts.QueSam.mp3 Nghe Pháp
37-15b1-ts.QueSam.mp3 Nghe Pháp
38-15b2-ts.HueCau.mp3 Nghe Pháp
39-16a1-HT.BachVanTuong.mp3 Nghe Pháp
40-16a2-ts.TrungVien.mp3 Nghe Pháp
41-19a3-ts.ThongHue.mp3 Nghe Pháp
42-16a4.16b1-ts.TriNghiem.mp3 Nghe Pháp
43-16b2-ts.PhapHien.mp3 Nghe Pháp
44-16b3.17a1-ts.TinhNiem.mp3 Nghe Pháp
45-17a2-ts.HueChon.mp3 Nghe Pháp
46-17a3-ts.VanIch.mp3 Nghe Pháp
46-17b1-ts.VanIch.mp3 Nghe Pháp
47-17b2-ts.HuuPhuc.mp3 Nghe Pháp
48-17b3-ts.ThieuTu.mp3 Nghe Pháp
49-17b4-ts.QuangTo.mp3 Nghe Pháp
50-17b5-ts.Gioi.mp3 Nghe Pháp
51-17b6-amchuTuong.mp3 Nghe Pháp
52-17b7.18a1-tsKinhHuyen.mp3 Nghe Pháp
53-18a2-ts.ThienChieu.mp3 Nghe Pháp
53-18b1-ts.ThienChieu.mp3 Nghe Pháp
54-18b2-ts.QuyTinh.mp3 Nghe Pháp
55-18b3-ts.TriTung.mp3 Nghe Pháp
56-18b4-ts.TrungHien.mp3 Nghe Pháp
56-19a1-ts.TrungHien.mp3 Nghe Pháp
57-19a2-ts.HieuThong.mp3 Nghe Pháp
58-19a3-ts.TuBao.mp3 Nghe Pháp
59-19a4-QuocsuDucThieu.mp3 Nghe Pháp
59-19b1-QuocsuDucThieu.mp3 Nghe Pháp
60-19b2-ts.HueMinh.mp3 Nghe Pháp
61-19b3.20a1-ts.PhapDang.mp3 Nghe Pháp
62-20a2-ts.ThanhTung.mp3 Nghe Pháp
63-20a3-ts.NghiaThanh.mp3 Nghe Pháp
64-20a4-ts.ThanhPhau.mp3 Nghe Pháp
65-20a5-ts.TuMinhSoVien.mp3 Nghe Pháp
65-20b1-ts.TuMinhSoVien.mp3 Nghe Pháp
66-20b2-ts.QuangChieuHueGiac.mp3 Nghe Pháp
67-20b3-ts.NghiaHoai.mp3 Nghe Pháp
67-21a1-ts.NghiaHoai.mp3 Nghe Pháp
68-21a2-csTuTuyenTangHoi.mp3 Nghe Pháp
69-21a3-ts.YNgo.mp3 Nghe Pháp
70-21a4-ts.PhatAn.mp3 Nghe Pháp
70-21b1-ts.PhatAn.mp3 Nghe Pháp
71-21b2-ts.HueNhatTriGiac.mp3 Nghe Pháp
72-21b3-ts.ChiPhung.mp3 Nghe Pháp
73-21b4.22a1-ts.BonTien.mp3 Nghe Pháp
74-22a2-ts.DaoGiai.mp3 Nghe Pháp
74-22b1-ts.DaoGiai.mp3 Nghe Pháp
75-22b2-ts.BaoAn.mp3 Nghe Pháp
76-22b3-ts.HueNam.mp3 Nghe Pháp
77-22b4-ts.PhuongHoi.mp3 Nghe Pháp
77-23a1-ts.PhuongHoi.mp3 Nghe Pháp
78-23a2-ts.TongBon.mp3 Nghe Pháp
79-23a3-ts.PhapTu.mp3 Nghe Pháp
80-23a4-ts.DuyChanh.mp3 Nghe Pháp
80-23b1-ts.DuyChanh.mp3 Nghe Pháp
81-23b2-ToatYeu.mp3 Nghe Pháp
Số Thức Tự Nghe Pháp
00-01a1-LoiDan.mp3 Nghe Pháp
01-01a2-ts.PhapThanh.mp3 Nghe Pháp
01-01b1-ts.PhapThanh.mp3 Nghe Pháp
02-01b2-ts.TeLien.mp3 Nghe Pháp
03-01b3-ts.TuThuan.mp3 Nghe Pháp
04-02a1-ts.DuyChieu.mp3 Nghe Pháp
05-02a2-ts.ToTamHoiDuong.mp3 Nghe Pháp
05-02b1-ts.ToTamHoiDuong.mp3 Nghe Pháp
06-02b2-ts.KhacVanChonTinh.mp3 Nghe Pháp
07-03a1-ts.HongAnh.mp3 Nghe Pháp
08-03a2-ts.ThuDoan.mp3 Nghe Pháp
08-03b1-ts.ThuDoan.mp3 Nghe Pháp
09-03b2-ts.NhonDung.mp3 Nghe Pháp
10-03b3-ts.ThienBon.mp3 Nghe Pháp
11-03b4-ts.TuNgungChungNgo.mp3 Nghe Pháp
11-04a1-ts.TuNgungChungNgo.mp3 Nghe Pháp
12-04a2-ts.ThienNinhPhapAn.mp3 Nghe Pháp
13-04a3-ts.DuyNhacPhatNhat.mp3 Nghe Pháp
14-04a4-ts.ChanhGiac.mp3 Nghe Pháp
14-04b1-ts.ChanhGiac.mp3 Nghe Pháp
15-04b2-ts.ThanhLieuChonYet.mp3 Nghe Pháp
15-05a1-ts.ThanhLieuChonYet.mp3 Nghe Pháp
16-05a2-ts.DucChiChonTe.mp3 Nghe Pháp
17-05a3-ts.CanhTham.mp3 Nghe Pháp
18-05a4-ts.NgoTanTuTam.mp3 Nghe Pháp
18-05b1-ts.NgoTanTuTam.mp3 Nghe Pháp
19-05b2-ts.DuyThanhLinhNguyen.mp3 Nghe Pháp
20-05b3-ts.TungDuyet.mp3 Nghe Pháp
21-06a1-ts.CaoPhatChieu.mp3 Nghe Pháp
22-06a2-ts.VanChuan.mp3 Nghe Pháp
23-06a3-ts.PhapDien.mp3 Nghe Pháp
23-06b1-ts.PhapDien.mp3 Nghe Pháp
24-06b2-ts.TriBon.mp3 Nghe Pháp
25-06b3-ts.NhatIch.mp3 Nghe Pháp
26-07a1-ts.BaoAnSoMinh.mp3 Nghe Pháp
27-07a2-ts.DieuTramTuHue.mp3 Nghe Pháp
28-07a3-ts.ChiTuyenToDang.mp3 Nghe Pháp
29-07a4.07b1-ts.TuTong.mp3 Nghe Pháp
30-07b2-ts.HueHuyTuDac.mp3 Nghe Pháp
31-07b3-ts.HuePhuong.mp3 Nghe Pháp
32-07b4-AmchuDieuPhoTanhKhong.mp3 Nghe Pháp
32-08a1-AmchuDieuPhoTanhKhong.mp3 Nghe Pháp
33-08a2-ts.ThuTrac.mp3 Nghe Pháp
34-08a3-ts.BonTaiPhatTam.mp3 Nghe Pháp
35-08a4-ts.KhacCanPhatQua.mp3 Nghe Pháp
35-08b1-ts.KhacCanPhatQua.mp3 Nghe Pháp
36-08b2-ts.HueCanPhatGiam.mp3 Nghe Pháp
36-09a1-ts.KhacCanPhatGiam.mp3 Nghe Pháp
37-09a2-ts.ThanhVienPhatNhan.mp3 Nghe Pháp
37-09b1-ts.ThanhVienPhatNhan.mp3 Nghe Pháp
38-09b2-ts.DaoNinh.mp3 Nghe Pháp
39-09b3-ts.NguyenTinh.mp3 Nghe Pháp
39-10a1-ts.NguyenTinh.mp3 Nghe Pháp
40-10a2-ts.TongThoi.mp3 Nghe Pháp
41-10a3-ts.BieuTu.mp3 Nghe Pháp
42-10a4-ts.TongCaoDaiHue.mp3 Nghe Pháp
42-10b1-ts.TongCaoDaiHue.mp3 Nghe Pháp
43-10b2-ts.ThieuLong.mp3 Nghe Pháp
44-10b3.11a1-ts.DoanDuPhatTri.mp3 Nghe Pháp
46-11b2-ts.AnDanMatAn.mp3 Nghe Pháp
47-11b3-ts.ToGiacHoaNghiem.mp3 Nghe Pháp
48-11b4.12a1-ts.HueVienHatDuong.mp3 Nghe Pháp
49-12a2-ts.TamDao.mp3 Nghe Pháp
50-12a3-ts.TriTai.mp3 Nghe Pháp
51-12a4-ts.ThuTuanPhatDang.mp3 Nghe Pháp
51-12b1-ts.ThuTuanPhatDang.mp3 Nghe Pháp
52-12b2-ts.SiKhueTrucAm.mp3 Nghe Pháp
53-12b3-ts.PhapTrungMucAm.mp3 Nghe Pháp
54-12b4.13a1-ts.DaoHanhTuyetDuong.mp3 Nghe Pháp
55-13a2-ts.MinhBienChanhDuong.mp3 Nghe Pháp
56-13a3-ts.DiQuangHoiAm.mp3 Nghe Pháp
57-13a4-ts.DaoNhanVanAm.mp3 Nghe Pháp
58-13a5.13b1-ts.DanhNhuLaiAm.mp3 Nghe Pháp
59-13b2-ts.ThuTinhThuAm.mp3 Nghe Pháp
60-13b3-ts.DucQuangPhatChieu.mp3 Nghe Pháp
61-13b4-ts.DamHoaUngAm.mp3 Nghe Pháp
62-13b5.14a1-ts.TrungAn.mp3 Nghe Pháp
63-14a2-ts.BaoAnBietPhong.mp3 Nghe Pháp
63-14a3-HocTScoichgiKhong.mp3 Nghe Pháp
64-14a4-NoivecoThanhHai.mp3 Nghe Pháp

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer